Bilanço Nedir?

Bilanço Nedir?

Ticaret müesseselerinin belirli dönemler, daha ziyade mali yıl sonunda alacak ve verecek durumlarını göstermek üzere hazırladıkları özel cetvellerdir. Bir işletmenin belirli bir zaman noktasında sahip bulunduğu sermaye, varlık ve borç durumunugösteren denge. Varlıklar aktifte, sermaye ve borçlar pasifte yer alır.

Bilanço düzenlenmesindeki başlıca gaye, belirli bir zaman noktasındaki mali durumunun açıklanmasıdır. Bu bakımdan bilançolarda, işletmeye ayrılan sermaye tutarı, sabit ve döner varlıkların miktarı, yabancı kaynaklardan sağlanan krediler, işletmenin ödenecek borçlarının öncelik sırası, aktifte yer alan varlıkların paraya çevrilebilme yeteneği ve işletmenin kar ve zararşeklinde beliren sonuçları ile finansal yapısı ve gücü konusunda bilgi verir nitelikte olmalıdır.

Bilanço, vergi mevzuatındaki esaslara uyularak düzenlenirse, bu bilançoya "mali bilanço" veya "vergi bilançosu" adı verilir. Bu bilançoda kar şeklinde yer alan sonuç hesabı, vergi matrahını teşkil eder. ticaret kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanan bilanço ise "ticari bilanço" olarak adlandırılmaktadır. Bilanço, bir mali durum tablosu olduğundan, işletme, bu belgeye dayanılarak başlıca; kredi itibarı, karlılık, likidite ve vergi açısından tahlil ve tenkit edilebilir.

(Balance sheet) İtalyanca "bilancio" dan dilimize geçme. Bir ticari işletmenin belirli bir tarihe göre düzenlenen ve o tarihe kadar işletmenin tüm borç, alacak ve mali varlıklarını gösteren bir muhasebe kavramı. aktif (alacaklar) ve pasif (borçlar) diye iki kısımdan oluşur. Aktifte mevcutlar ile alacaklar (veya zarar), pasifte ise borçlar yer alır. Bir işletmenin aktifleri toplamı ile toplam borçları arasındaki fark, kurucuların işletmeye koydukları varlıkları yani özsermayeyi oluşturur. Özsermaye bilançonun pasifine kaydedilir. Böylece bir bilançonun aktif ve pasif kısımları toplamı daima bir birine eşit olur. Kar ile ihtiyat akçeleri de özsermaye gibi pasifte gösterilir.

Captcha işaretlenmemiş.