Yolsuzluk Nedir?

Yolsuzluk Nedir?

Doğrudan ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesine yolsuzluk denir.

Yolsuzluk sıklıkla, parayı kendi ceplerine aktarmak için konumlarının kendilerine sağladığı fırsatlardan yararlanmaları durumunda kamu görevlilerini kapsamaktadır. Fakat yolsuzluk her zaman bir hükümet yetkilisiyle ilgili olmak zorunda değildir: yolsuzluk iki özel şirket arasında da gerçekleşebilir, örneğin bir şirketin satın alma müdürünün bir ihaleyi verme karşılığında kişisel ödeme almak konumundan yararlandığı durumlarda.

Bunlar daha küçük şirketlerin sıklıkla karşılaştığı yolsuzluk biçimleridir ve bu Araçlarda da bunlara odaklanacağız. Yolsuzluğun birçok nedeni bulunmaktadır, fakat basit bir şekilde ele alınacak olursa, bir kişi veya bir şirket, potansiyel yararın büyük olması ve yakalanma riskinin düşük olması durumunda yolsuzluk yapmaktadır. Yolsuzluğun neden meydana gelebileceğine dair aşağıda birkaç neden verilmiştir:

• Belirsiz, karmaşık ve sık değişen kanun ve yönetmelikler.
• Kanun ve yönetmeliklerin yetersiz, tutarsız ve adaletsiz bir şekilde uygulanması.
• Kamu sektörü veya özel sektör karar mercilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği.
• Bir pazarda rekabet yokluğu.
• Ürün ve hizmetlerin yüksek değerine kıyasla düşük kamu veya özel sektör ücretleri.

Türk Ceza Kanunu rüşvet alma ve rüşvet vermeyi suç sayar. Rüşvet alma suçu ancak bir memur tarafından işlenebilir. Ceza uygulamasına göre, memur sayılan birinin yapmak zorunda olduğu bir işi yerine getirmek için maddi çıkar sağlaması “rüşvet” sayıldığı gibi, yasal olarak yapmaması gereken bir işi maddi bir çıkar karşılığı yapması da rüşvet suçu sayılır.

Rüşvet suçunun oluşması için memurun görev alanına giren bir işin bulunması gerekir. Bu suç zorunlu olarak iki kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Bunlardan biri rüşvet alan, öteki de rüşvet verendir. Ancak bunlar suçun ortak faili değildirler. Her birinin eylemi bağımsız bir suç oluşturur. Suçun oluşması için rüşvet alanla verenin anlaşması, iki kişinin iradesinin birleşmesi gerekir. Bu tür bir irade birliği olmadan suç oluşmaz.

Captcha işaretlenmemiş.